Casesimulering og kurs for studenter fra modul 3 og høyere kull

 

På BEST-kurs (Bedre og Systematisk Teamtrening, se bestnet.no) trener man i gruppe på realistiske pasienthistorier. Alt vi øver på dette kurset er meget relevant for legearbeid og eksamen. På stasjonseksamen er mange studenter er usikre på disse praktiske håndgrepene – så kom på kurs og øv!

Se tips og medisinliste under

Kurset arrangeres på ferdighetssenteret, møt i hvite sykehusklær. På kurset vil dere få en kort intro i hvordan vi «spiller» caser (pasienthistorier). Kursdeltagerne deles inn i grupper; dere beholder den samme gruppen gjennom hele kurset. Prinsippet er at alt skal være så likt virkeligheten som mulig. Det er forventet at gruppen skal undersøke pasienten etter ABCDE-prinsippet og utføre alle praktiske oppgaver i behandlingen: Regne ut medikamentdoser, trekke opp riktig mengde «medisiner» med sprøyte, «legge» PVK, gi «medisiner», henge opp iv. væske, sette på monitorering, eventuelt ta 12-avlednings EKG, og utføre enkel tolkning av EKG og blodgasser. Gruppene roterer og gjennomfører tilsammen fire caser. To sykehistorier er satt til en prehospital legevaktsituasjon og to er satt in-hospitalt. På hver case vil det være 1–2 instruktører og én markør. Dere vil bruke vanlig medisinsk utstyr som man finner i ambulanser og akuttstue på sykehusmottak. Etter innledende informasjon fra instruktøren «spilles» casen ut. I etterkant av hver case har vi en gjennomgang i gruppen der vi går igjennom casen med hovedfokus på samarbeid, men også deler av de medisinske aspektene. Etter at alle rotasjoner er gjennomført samles vi i plenum og gjennomgår casene og svarer på spørsmål dere måtte ha. Det anbefales å repetere ABCDE-undersøkelsen (se instruksjonsvideoer), gjøre deg kjent med medikamentlisten (under) og andre vedlegg på Mine Studier, og repetere hvor du slår opp hastebehandling av brystsmerter, pustebesvær, og sepsis (f.eks. Legevakthandboken.no). BMJ Best Practice fra Helsebiblioteket har gode prosedyrevidoer. Det er ikke noe krav om å kunne alle medikamentene, men gruppen vil sammen måtte ta stilling til medikamentvalg, dosering, administrasjonsform osv. på kursdagen.

 

Medikamentliste:

 

 

Info hentet fra https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/fagressurser/MED3300/17H-MED3300-1-2-1-140/faste/informasjon-om-mini-studentbest-h2018.pdf

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/fagressurser/MED3300/17H-MED3300-1-2-1-140/faste/tips-til-mini-student-best-h2018.pdf

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/fagressurser/MED3300/17H-MED3300-1-2-1-140/faste/medikamenter-ministudbest-h2018.pdf