Vi er en studentforening for medisin-, sykepleier- og paramedicstudenter med tilknytning til det medisinske fakultet. Andre studenter med interesse for akuttmedisin er også hjertelig velkommen!

Foreningens formål er å bevisstgjøre behovet for kompetanse innenfor akuttmedisin, fremme interessen for faget og bidra til økt kyndighet og trygghet rundt akuttmedisinske situasjoner blant kommende leger og lekfolk.

Foreningens formål søkes oppfylt gjennom kursvirksomhet med praktiske øvelser, undervisning og temakvelder som er åpne for alle studenter ved UiO. Utover det rent faglige vil vi bidra med et sosialt miljø hvor medisinstudenter og andre interesserte kan knytte bekjentskap på tvers av både profesjon og erfaringsnivå.

Hvis du er interessert i å høre mer om oss, eller du lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt! Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Vedtekter Oslo Akuttmedisinske Studentforening

«Foreningen» refererer til «Oslo Akuttmedisinske Studentforening» med mindre annet er angitt.

 • 1 Navn Foreningens navn er Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS).
 • 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Universitetet i Oslo, Det Medisinske Fakultet.
 • 3 Formål Foreningens formål er å bevisstgjøre behovet for faglig kompetanse innenfor akuttmedisin, fremme interessen for faget, og bidra til at den akuttmedisinske kompetansen hos kommende helsepersonell blir bedre. Virksomheten skal bidra til at den samlede undervisning i akuttmedisin på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo blir best mulig, både gjennom supplerende kursvirksomhet, men også gjennom samarbeid med fakultetet. Forening skal også bidra til at kompetanse om og bevissthet rundt akuttmedisin spres til flest mulig, både innad blant leger og annet helsepersonell, men også ute blant øvrig befolkning.
 • 4 Kontingent Det fastsettes en livstidskontingent, hvis størrelse hvert år fastsettes av styret, ved enstemmig vedtak. Dersom styret ikke kommer til enighet skal generalforsamlingen ta stilling til spørsmålet om kontingentstørrelse. Hvis man på noe tidspunkt ønsker å endre livstidskontingenten, må dette gjøres før et nytt semester begynner. Kun medlemmer som har betalt medlemskontingent innen datoen for en generalforsamling har stemmerett på generalforsamlingen. Kontingenten gjelder fra betalingsdato. Styret kan vedta, ved enstemmig avgjørelse, unntak fra regelen om kontingentens gyldighetsperiode. Dersom et styremedlem tar dissens skal avgjørelsen tas opp på generalforsamling.
 • 5 Økonomi og finansiering Foreningen finansierer i hovedsak sin virksomhet gjennom medlemskontingent, kursavgift og tilskudd. Foreningen kan også erverve ressurser gjennom samarbeid med andre organisasjoner og partnere i form av avtaler som gir gjensidig utbytte i form av materiell og annet. Organisasjonen er ikke-fortjenestebasert, og et eventuelt økonomisk overskudd skal brukes i tråd med foreningens formål. Det foreligger ingen anledning til på noen som helst måte å ta ut utbytte.
 • 6 Honorar Foreningen kan velge å honorere sine instruktører i forbindelse med kurs. Satser for honorar av instruktører skal fastsettes av styret, og det gjøres ikke unntak fra vedtatte satser. Styret må godkjenne at det skal gis kompensasjon til kursinstruktører i anledning et kurs. Slik godkjennelse kan gjøres for visse typer eksterne kurs generelt, for eksempel kurs for videregående skoler, bedrifter, etc. Sammenlagt utbetalt honorar til en instruktør som overskrider kroner 4000 per kalenderår må godkjennes av styret. Vederlag til eksterne instruktører kan godkjennes av leder i samråd med økonomiansvarlig, men alle beløp over 1100 kr skal vurderes individuelt av styret. Bekreftelse for utført arbeid må leveres inn til økonomiansvarlig innen 7 dager og utbetaling skjer senest i løpet av påfølgende måned eller etter at kursinntekter er mottatt av foreningen. (Slike utbetalinger skal også behandles i styret dersom det fremmes ønske om det av flere enn tre medlemmer.) Det åpnes for at deler av foreningens overskudd kan benyttes for å støtte medlemmers deltagelse på interne eller eksterne kurs, i tråd med foreningens formål. Muligheten for slik støtte skal alltid utlyses til alle medlemmer per mail minst én gang i året, dersom det aktes å åpne for slike søknader. Søknader for slik støtte vurderes av styret, og må godkjennes med 2/3 flertall. Dersom ett styremedlem nedlegger veto mot støtten til et individ skal vedkommende søknad tas opp på generalforsamling.
 • 7 Kursavgift Kursavgiften dekker materiell og kostnader i forbindelse med gjennomføring av det aktuelle kurs. Det åpnes for at kursavgiften kan avvike i øyemed å anskaffe inntekter til foreningen, eller slik at foreningen sponser deltakernes avgift for å rekruttere flere til et kurs.
 • 8 Arbeidsområder og målgruppe Foreningens arbeidsområde omfatter fagfeltet akuttmedisin. Dette innebærer at foreningen kan arbeide bredt innenfor dette feltet, så lenge virksomheten omfattes av foreningens formål slik det er definert i § 3. Foreningens formål søkes oppfylt gjennom kurs, foredrag, praktiske øvelser, diskusjoner og annet. Målgruppen for foreningens arbeid innebefatter alle som kan ha nytte av akuttmedisinsk kompetanse og bevisstgjøring. Legestudenter skal alltid prioriteres, men andre grupper slik som annet helsepersonell og lekfolk favnes av foreningens målgruppe. Eksempler er ungdomsskoler, videregående skoler, idrettsforeninger, bedrifter og andre.
 • 9 Medlemmer Som medlemmer opptas medisinstudenter og leger. Andre helsefagstudenter med særlig interesse tas også opp som medlemmer.
 • 10 Styret Alle avgjørelser tatt av styret skal fattes med flertall, med mindre annet er spesifisert for spesielle forhold i vedtektene. Generalforsamlingen kan fra år til år ta stilling til hvor mange personer styret skal bestå av, med et minimum på fem personer. Posisjonene leder, nestleder og økonomiansvarlig skal alltid være besatte styreverv, uavhengig av generalforsamlingens vedtak. Det må hvert år velges en leder, nestleder og økonomiansvarlig. Leder skal velges blant noen som har vært medlem i styret i minst ett år. Dersom en slik person ikke stiller til valg, eller det ikke finnes medlemmer som oppfyller forannevnte kriterium, åpnes det for at alle organisasjonens medlemmer kan stille til valg som leder. Det skal tilstrebes å ha studenter fra ulike kull representert i styret, men det åpnes ikke for kvotering av noe slag med henblikk på å oppnå en slik fordeling Ingen i styret kan motta noen form for vederlag for arbeidsoppgaver som faller inn under deres rolle i styret. De ulike arbeidsoppgaver i styret fordeles av styret på, eller i etterkant av hver generalforsamling. Styret danner foreningens ansikt utad og representerer foreningen. De enkelte medlemmer i styret har mandat til å representere foreningen i kontakt med andre organisasjoner, såfremt slike oppgaver utføres i tråd med konsensus som er dannet på et styremøte. Leder kan ta beslutninger som enten ikke kan vente til neste styremøte og er av en triviell art, eller som anses for å være av en slik art at de ikke krever behandling i styret. Dersom ett av styrevervene ikke blir besatt på Generalforsamlingen kan styret selv kontakte aktuelle kandidater og stemme over de ulike kandidatene som om det var en vanlig sak på et ordinært styremøte. Styret har ansvaret for at det utpekes en kontaktperson til eventuelle samarbeidsorganisasjoner, dersom det finnes hensiktsmessig.
 • 11 Utvalg Foreningen kan løpende nedsette utvalg. Slike utvalg får sitt mandat utformet av styret. Ethvert utvalg som nedsettes må få utformet sitt mandat i tråd med foreningens formål. Nedsettelse av et utvalg må vedtas med 2/3 flertall i styret. Dersom nedsettelse av et utvalg krever godkjenning hurtig kan leder godkjenne opprettelsen av et utvalg midlertidig, inntil behandling i styret kan foretas.
 • 12 Ordinær generalforsamling I årets siste kvartal, hvert år, avholdes ordinær generalforsamling. Innkalling skal skje ved utsendelse av epost til alle medlemmer, og publikasjon av informasjonen gjennom de informasjonskanaler som vanligvis benyttes for å formidle beskjeder til medlemmer. Denne informasjonen skal sendes ut gjennom forannevnte kanaler minst tre uker i forkant av ordinær generalforsamling. Dersom slik informasjon ikke sendes ut før den angitte tidsfrist kan generalforsamling likevel avholdes, med mindre en gruppe på til sammen fem medlemmer skriftlig anmoder at generalforsamlingen utsettes. Informasjon om denne muligheten skal i så tilfelle formidles til foreningens medlemmer. Innkallingen til generalforsamling skal blant annet inneholde tentativ dagsorden. Alle medlemmer som har betalt kontingent for perioden generalforsamlingen faller innenfor har forslagsrett. Eventuelle forslag skal være levert til sittende styre senest 7 dager før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inneholdende innkomne skal gjøres tilgjengelig for de fremmøtte. Dagsordenen for generalforsamlingen skal inneholde følgende punkter: 1) Godkjenning av innkalling 2) Valg av møteleder og referent. Leder kan fungere som møteleder, med mindre noen melder sin motforestilling mot dette. 3) Lederens beretning 4) Beretning fra nedsatte utvalg, dersom vedkommende utvalg har meldt at de har noe å berette. 5) Framlegging av regnskap 6) Behandling av innkomne forslag 7) Valg av valgkomite og valg av styre. 8) Eventuelt. Alle beslutninger treffes ved flertallsavgjørelse blant de fremmøtte medlemmer. Det skal skje skriftlig avstemning hvis mer enn tre medlemmer anmoder om at avstemningen avholdes slik, eller dersom ordstyrer ønsker det. Regnskapsåret går fra den 1. august til den 31. juli påfølgende år.
 • 13 Endring av vedtekter Endringer i vedtekter kan kun vedtas med tre fjerdedels flertall ved avstemming blant de fremmøtte medlemmer.
 • 14 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom det foreligger flertallsbeslutning i styret for slik generalforsamling, eller dersom minst 30 medlemmer skriftlig fremsetter ønske om det. Slik beslutning eller anmodning om avholdelse av ekstraordinær generalforsamling skal inneholde angivelse av det emne som ønskes behandlet. Innkalling skal skje med minst én ukes varsel, etter de retningslinjer som er angitt for ordinær generalforsamling, med unntak fra varslingsfristen. Forslag til behandling skal være lederen i hende senest tre dager før den ekstraordinære generalforsamlingen.
 • 15 Foreningens oppløsning Foreningen kan kun oppløses ved vedtak med tre fjerdedels flertall på tre etterfølgende generalforsamlinger. Anvendelse av eventuelle midler fra foreningen skal vedtas på begge de oppløsende generalforsamlingene.